Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego www.jakuwodzic.pl.

§ 2

Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia oznaczają:

 • Strona – strona internetowa Jak Uwodzić dostępna pod adresem www.jakuwodzic.pl.
 • Kurs – cykl 20 lekcji zgodnych z tematyką Strony dostarczonych Użytkownikowi w formie 20 odrębnych wiadomości e-mail na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu. Kurs dostępny jest w trzech wariantach: SREBRNY (tj. wariant podstawowy), ZŁOTY oraz PLATYNOWY. Kurs w wariancie ZŁOTY zawiera dodatkowo w stosunku do wariantu podstawowego 3 konsultacje za pośrednictwem poczty e-mail. Kurs w wariancie PLATYNOWYM zawiera dodatkowo w stosunku do wariantu podstawowego nielimitowany dostęp do konsultacji za pośrednictwem poczty e-mail przez okres 90 dni od dnia rozpoczęcia kursu. Cena poszczególnych wariantów Kursu zamieszczona jest na Stronie.
 • Konsultacje – wysłana, na adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu, odpowiedź na związane z tematyką Strony lub Kursu zapytanie skierowane przez Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę, w tym osoba, która dokonała zapisu na co najmniej jeden z wariantów Kursu.
 • Formularz – formularz rejestracyjny, poprzez który Użytkownik może dokonać zapisu na Kurs.
 • Dzień rozpoczęcia kursu – dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Systemu obsługującego płatności.
 • System Płatności – podmiot zewnętrzny uprawniony do przyjmowania i przetwarzania płatności w imieniu Właściciela, z którego systemem zintegrowana jest Strona i w którym Właściciel posiada konto umożliwiające przyjmowanie płatności.

Korzystanie ze Strony

§ 3

 1. Strona dostępna jest dla każdego użytkownika Internetu. Dostęp do poszczególnych kursów reklamowanych na Stronie jest odpłatny, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie.
 2. Na Stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”, która ma na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony, a także zapewnienie możliwości komfortowego użytkowania strony. Ustawione cookies mogą w każdej chwili zostać skasowane przez Użytkownika, wtedy korzystanie ze strony następować będzie bez używania cookies. Szczegóły takiej operacji znajdują się w menu pomocy właściwej przeglądarki. Właściciel zastrzega, że wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
 3. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści dostępnych na Stronie.
 4. Oferta przedstawiona na Stronie przeznaczona jest dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa przedstawiona na Stronie jest odpowiednia dla Użytkowników lub Uczestników z innych państw i czy w świetle prawa państwa obcego jest dopuszczalna.

§ 4

 1. Każdy Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Strony oraz z treści udostępnionych w trakcie Kursu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz zasadami i zwyczajami panującymi w sieci Internet, w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 1 niniejszego paragrafu lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 1 niniejszego paragrafu, Właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 3. Właściciel zastrzega, iż na Stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

4.Właściciel zwraca się z prośbą o niezwłoczne poinformowanie go o sytuacji, w której  Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na Stronie, trafi na inne strony internetowe, których treści mogą naruszać przepisy prawa, są obraźliwe, niezgodne z prawdą lub naruszają dobra osobiste. Właściciel podejmie wszelkie starania w celu usunięcia tego rodzaju linków ze Strony.

Uczestnictwo w Kursie

§ 5

 1. Kursy oferowane na Stronie przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Poprzez dokonanie zapisu na Kurs Użytkownik potwierdza, iż ma ukończone 18 lat.
 2. Poprzez podanie wymaganych w Formularzu danych osobowych i dokonanie płatności za pośrednictwem Systemu Płatności Użytkownik dokonuje zapisu na wybrany wariant Kursu i wyraża zgodę na uczestnictwo w Kursie.
 3. Każdy z wariantów Kursu jest płatny, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie. Opłata za Kurs jest jednorazowa i płatna podczas dokonania zapisu na Kurs. Właściciel nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od Użytkowników z tytułu uczestnictwa w Kursie.
 4. Poprzez dokonanie zapisu na wybrany wariant Kursu Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na otrzymywanie związanych z przeprowadzeniem Kursu wiadomości e-mail.
 5. Jedyną drogą kontaktu z Użytkownikiem zapisanym na wybrany wariant Kursu jest komunikacja mailowa za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika w Formularzu. W przypadku zmiany przez Użytkownika adresu e-mail w trakcie trwania Kursu, Użytkownik niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Właściciela, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia całości Kursu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika w Formularzu błędnego adresu e-mail lub za niepoinformowanie przez Użytkownika o zmianie adresu e-mail.
 6. Po dokonaniu przez Użytkownika zapisania się na wybrany wariant Kursu, Użytkownik otrzyma drogą mailową adres e-mail, na który będzie mógł kierować zapytania w ramach Konsultacji.
 7. Podanie danych osobowych zgodnie z treścią Formularza jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu rozpoczęcia Kursu.
 8. Przesyłając Formularz Użytkownik potwierdza prawdziwość danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Podczas Kursu w wariancie ZŁOTYM oraz PLATYNOWYM Użytkownik ma prawo skorzystać z bezpłatnych Konsultacji, w ilości zgodnej z informacją zawartą w cenniku zamieszczonym na Stronie.
 10. Warunkiem skorzystania z Konsultacji jest przesłanie zapytania przez Użytkownika na indywidualny adres e-mail wskazany Użytkownikowi po opłaceniu w całości dostępu do Kursu.
 11. Podczas Kursu w wariancie SREBRNYM Użytkownik może skorzystać z odpłatnych Konsultacji. Cena Konsultacji zostanie podana Użytkownikowi drogą e-mail przed udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie, a realizacja Konsultacji uzależniona będzie od zaakceptowania ceny przez Użytkownika i uiszczenia przez Użytkownika zapłaty.

Ochrona danych osobowych

§ 6

 1. Właściciel jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik, poprzez wysłanie Formularza i dokonanie zapisu na Kurs, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych podanych w Formularzu.
 2. Właściciel działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela w celu świadczenia usług polegających na prowadzeniu dla Użytkowników Kursu, archiwizacji, a także w celach marketingowych. Użytkownik, zapisując się na kurs, nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeżeli nie wyrazi na to zgody.
 4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail, rejestrowane są w momencie dokonania przez Użytkownika zapisu na Kurs.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz prawo do ich modyfikowania lub usunięcia. Usunięcie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Właściciel zastrzega, iż do skutecznego przeprowadzenia całości Kursu wybranego przez Użytkownika niezbędne jest dysponowanie przez Właściciela przez cały czas trwania Kursu danymi osobowymi Użytkownika w postaci adresu e-mail. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika w trakcie trwania Kursu z żądaniem usunięcia jego danych osobowych w postaci adresu e-mail, nie będzie możliwe przeprowadzenie Kursu w całości, za co Właściciel nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności.
 7. Właściciel nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych Użytkowników.
 8. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych Użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wtedy, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, lub jeżeli obowiązek taki nałożony jest przepisami prawa.
 9. Właściciel oświadcza, iż dane osobowe Użytkowników są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dostęp do danych osobowych ma jedynie Właściciel w celach związanych z działaniem Strony i realizacją Kursów.

Reklamacje

§ 7

 1. Reklamacje dot. Kursu Użytkownik może zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres  kontakt@jakuwodzic.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres e-mail zgłaszającego Użytkownika oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Wiadomość zwrotna z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana w powyższym terminie na adres e-mail podany przez Użytkownika w zgłoszeniu, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Gwarancja sukcesu

§ 8

 1. Usługa sprzedawana przez Właściciela za pośrednictwem Strony – tj. Kurs – objęta jest gwarancją 100% skuteczności.
 2. Gwarancja sukcesu polega na możliwości odstąpienia przez Użytkownika od umowy i uzyskania zwrotu całości opłaty uiszczonej za Kurs w przypadku, gdy w ocenie Użytkownika Kurs nie spełnia jego oczekiwań.
 3. W celu skorzystania przez Użytkownika z gwarancji sukcesu Użytkownik powinien w ciągu 30 dni od dnia uiszczenia opłaty za Kurs wysłać na adres e-mail otrzymany po dokonaniu zapisu na Kurs wiadomość z oświadczeniem, iż Kurs nie spełnia wymagań Użytkownika i Użytkownik wnosi o zwrot całej opłaty uiszczonej za kurs, oraz z podaniem niezbędnych danych (tj. imię, nazwisko, numer rachunku bankowego) do dokonania przelewem zwrotu opłaty za Kurs.
 4. Po skorzystaniu z gwarancji sukcesu Właściciel, pod warunkiem przesłania przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych do przelewu, dokona w terminie 3 dni roboczych zwrotu całości opłaty uiszczonej przez Użytkownika za Kurs.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zwrocie opłaty wynikające z niepodania przez Użytkownika danych do przelewu, podania ich niezgodnie ze stanem faktycznym lub podania ich z opóźnieniem.

Odstąpienie od umowy

§ 9

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W takiej sytuacji Właściciel zwraca na rzecz Użytkownika całość opłaty uiszczonej za Kurs.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej Umowy Użytkownik powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail otrzymany po dokonaniu zapisu na Kurs wraz z podaniem niezbędnych  danych (tj. imię, nazwisko, numer rachunku bankowego) do dokonania przelewem zwrotu opłaty za Kurs. Dla zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 3. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Użytkownik powinien jednocześnie wskazać nr rachunku bankowego, na który nastąpić ma zwrot opłaty za Kurs.

Prawa autorskie

§ 10

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja, oraz treści udostępniane podczas Kursów chronione są prawem autorskim.
 2. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie oraz udostępnianych podczas Kursów zastrzeżone są na rzecz Właściciela.
 3. Żadna część Strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) ani żadne treści udostępniane podczas Kursów nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez zgody Właściciela.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z materiałów udostępnionych podczas Kursów wyłącznie na użytek własny, z poszanowaniem praw autorskich Właściciela.

Zastrzeżenia

§ 11

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Strony i Kursów oferowanych na Stronie.
 2. Właściciel zastrzega, iż treści zamieszczone na Stronie oraz udostępniane w trakcie Kursów nie są jego oficjalnym stanowiskiem.
 3. Korzystanie ze Strony i z Kursów odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność Użytkowników.
 4. Właściciel, pomimo stałego dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, nie gwarantuje, iż Strona działać będzie bez awarii i przerw. Za wszelkie szkody powstałe na skutek awarii Strony zaistniałej nie z winy Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

§ 12

 1. Z uwagi na okoliczność, iż jednym z zagrożeń użytkowników Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie, w tym wirusy, Użytkownik powinien zaopatrzyć komputer, który wykorzystuje odwiedzając Stronę, w program antywirusowy, który następnie będzie regularnie i na bieżąco aktualizowany. Ponadto Właściciel informuje, iż szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną wiążą się z działalnością tzw. hackerów, mogącą zmierzać do włamania się zarówno do systemu Właściciela, jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, iż mimo stosowania przez Właściciela różnych zabezpieczeń, nie istnieje w pełni niezawodne zabezpieczenie chroniące przed niepożądanymi działaniami opisanymi powyżej.

§ 13

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Strony, w tym do wprowadzania zmian oraz usuwania treści zamieszczonych uprzednio na Stronie.
 2. Właściciel jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Strony bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się Kursów lub nie wcześniej niż 30 dni po ostatnim opłaceniu Kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników będących w trakcie Kursu. Zaprzestanie udostępniania Strony nie wpływa na zobowiązania Właściciela związane z trwającymi Kursami.

§ 14

 1. Informacje, porady, wskazówki i opracowania zamieszczone na Stronie oraz udostępniane podczas Kursów nie są oficjalnym stanowiskiem Właściciela, chyba że zostało to inaczej oznaczone.

Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Poprzez przystąpienie do korzystania ze Strony lub z Kursu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Jedyną drogą kontaktu pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem jest droga mailowa z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez Użytkownika w Formularzu, na co Użytkownik wyraża zgodę.

§ 16

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zamieszczane będą niezwłocznie na Stronie.
 3. Użytkownicy zarejestrowani na Kurs zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości e-mail zawierającej treść zmienionego Regulaminu na adres e-mail podany w Formularzu wraz z pouczeniem o możliwości wypowiedzenia Umowy z uwagi na zmianę Regulaminu.

§ 17

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z funkcjonowaniem Strony i przeprowadzaniem oferowanych na niej Kursów rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisu Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.
 3. Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.